Logo
Strona główna

Aktualności

Oświadczenie w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w kontekście COVID-19

Przewodnicząca Europejskej Rady Ochrony Danych (EROD) 16 marca br. wydała oświadczenie w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w kontekście COVID-19:

link

W związku z powszechnymi działaniami podejmowanymi w całej Europie, mających na celu przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19, w tym przetwarzaniu różnorodnych danych osobowych, EROD podkreśla, że w dalszym ciągu na każdym Administratorze spoczywa obowiązek przetwarzania ich zgodnie z prawem.

„Przepisy w zakresie ochrony danych (takie jak RODO) nie utrudniają działań podejmowanych w walce z pandemią koronawirusa. Chciałabym jednak podkreślić, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator musi zapewnić ochronę danych osobowych osób, których one dotyczą. W związku z tym należy wziąć pod uwagę szereg czynników, aby zagwarantować zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”- Andrea Jelinek, przewodnicząca EROD.

Zastosowanie przesłanek wskazanych w art. 6 i 9 RODO w kontekście epidemii, czyli interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego lub ochrony żywotnych interesów, a także w celu spełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze pozwala na przetwarzanie przez Administratora, a także organy administracji publicznej danych osobowych bez konieczności uzyskiwania w tym celu zgody podmiotów danych.

Należy jednak pamiętać, że do przetwarzania danych dotyczących komunikacji elektronicznej, takich jak dane dotyczące lokalizacji pochodzące z urządzeń przenośnych, zastosowanie znajdą dodatkowe zasady, określone w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej: operator może wykorzystywać dane dotyczące lokalizacji tylko wtedy, gdy są anonimowe lub za zgodą osób fizycznych. W przypadku niemożności przetwarzania danych w sposób zanonimizowany, gdy jednocześnie przetwarzanie to stanowi konieczny, odpowiedni i proporcjonalny środek służący zapewnieniu bezpieczeństwa narodowemu i bezpieczeństwu publicznemu, państwo członkowskie zobligowane jest do prowadzenia zabezpieczeń przyznającym jednostkom prawa do środków zaskarżenia.

Autor: Radosław Kapułka