Logo
Strona główna

Aktualności

Rozporządzenie eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE - 12.04.2017 Warszawa,

e-IDAS to najważniejsze od wielu lat zmiany prawne dotyczące identyfikacji podmiotów w biznesie, w administracji i w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości.

Rozporządzenie eIDAS (nr 910/2014) weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018.  Od 1 lipca 2016 roku w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie eIDAS, co oznacza, że weszły w życie przepisy, mające olbrzymi wpływ na funkcjonowanie nowych narzędzi w prawie – zarówno administracyjnym jak i cywilnym. Rozporządzenie ma pierwszeństwo przed polskimi przepisami prawa i obowiązuje wprost. Wprowadza nowe narzędzia, obowiązujące w polskiej administracji, które w sposób istotny zmieniają postępowanie dowodowe poprzez wprowadzenie nowych, nieistniejących dotychczas a mających wpływ na procedurę cywilną a także karną – domniemań prawnych. Trzeba pamiętać, że rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny - określa mechanizmy powszechnego na terenie całej UE użycia usług identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych.

Z tego względu prof. nadzw. dr hab. Dariusz Szostek nie ustaje w staraniach szerzenia wiedzy w zakresie przedmiotowego rozporządzenia i poprowadził kolejne szkolenie dla Centrum Promocji Informatyki

Zagadnienia programowe szkolenia:

 • Dokument Komisji Europejskiej „Europa Cyfrowa” – dokąd zmierzamy ? 
 • Rozporządzenie eIDAS – główne założenia;
 • Identyfikacja elektroniczna – obowiązek wdrożenia przez administrację do września 2018;
 • Konieczność uznawalności wszystkich europejskich kwalifikowanych podpisów elektronicznych;
 • Nowe rodzaje podpisów elektronicznych;
 • Domniemania prawne i skutki złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • Pieczęć i kwalifikowana pieczęć elektroniczna – nowymi narzędziami w urzędzie;
 • Kwalifikowany znacznik czasu – konsekwencje dla administracji;
 • Nowa definicja dokumentu elektronicznego, mająca pierwszeństwo w polskim prawie administracyjnym przed regulacjami ustawy o informatyzacji – konsekwencje dla administracji;
 • Kwalifikowane doręczenie elektroniczne – alternatywą dla listu poleconego ? 
 • Usługi zaufane w funkcjonowaniu administracji;
 • eIDAS w administracji – studium przypadku.

Szersze informacje:
http://cpi.com.pl/imprezy/2017/eidas/index.php

 

Autor: Rafał Skibicki