Logo
Strona główna

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE

www.szostek-bar.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

Jako administrator Twoich danych osobowych, które przetwarzamy poprzez naszą stronę internetową zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie to odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, opisane w niniejszym dokumencie.

§ 2
Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze -ozumie się przez to Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496431, NIP 8943051133, strona internetowa:  www.szostek-bar.pl.
 2. Danych Osobowych - rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania z Portalu;
 4. Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Portalu – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.szostek-bar.pl;
 6. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkowniku - rozumie się przez to osobę, która korzysta z Portalu;
 8. Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – ozumie się przez to małe pliki tekstowe, wysyłane przez Portal, zapisywane na urządzeniu Użytkownika,  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, używane m.in. do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania Portalu. 


§ 3
Zasady przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy (jeśli zostanie ona zawarta), kontaktu z Użytkownikiem oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, a także dla celów statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych będą odpowiednio:
  1. niezbędność do wykonania umowy;
  2. prawnie uzasadniony interes - w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi i celów statystycznych związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego na Portalu, dla oceny zainteresowania usługami oraz treściami zamieszczanymi na Portalu oraz ulepszaniem jego zawartości oraz usług świadczonych w jego ramach;\
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. zgoda Użytkownika.
 2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.
 3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełniania formularza:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres e-mail,
  3. adresy mediów społecznościowych,
  4. numer telefonu,
  5. inne dane zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.
 4. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, współpracujące z Administratorem, w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i marketingowych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator oświadcza, że w ramach przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 6. Po zakończeniu relacji Użytkownika z Administratorem, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:
  1. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu;
  2. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  3. konieczne do dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed nimi.
 7. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 8. Administrator zapewnia także regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


§ 4
Prawa użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania w każdym czasie.
 2. Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze Portalu i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia swoich danych osobowych w bazie Użytkowników, ma prawo do żądania ich usunięcia.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych opartego na celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W celu realizacji swoich praw dotyczących danych osobowych Użytkownik powinien przesłać żądanie na adres e-mail Administratora: kancelaria@szostek-bar.pl.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, jeśli Administrator nie będzie przetwarzał jego danych osobowych zgodnie z prawem.


§ 5
Pliki cookies

 1. Administrator za pośrednictwem Portalu wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia z Portalu lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. W ramach Portalu mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu,
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej.
 4. Pliki Cookies wymienione w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie Portalu na urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania z Portalu przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści.
 5. Stosowane na Portalu rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.


§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Na Portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Portalu.
 4. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy wysyłać drogą e-mailową na adres e-mail: kancelaria@szostek-bar.pl.