Logo
Strona główna

Inne specjalizacje

Obsługa prawna przedsiębiorstw działających na rynkach regulowanych, w szczególności przedsiębiorstw przesyłowych:

 • Ocena ryzyk związanych z brakiem tytułu prawnego do posadowienia urządzeń na nieruchomościach podmiotów trzecich;
 • Uzyskanie tytułu prawnego do posadowienia urządzeń przesyłowych w zakresie nowych inwestycji;
 • Ocena roszczeń o usunięcie lub przebudowę urządzeń;
 • Prowadzenie postępowań sądowych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu oraz wycena jego wartości.

Doradztwo w zakresie obrotu wierzytelnościami:

 • Badania stanu prawnego oraz zabezpieczeń wierzytelności, w tym zabezpieczonych hipotecznie i ich wycena (due diligence);
 • Przygotowywanie umów przelewu (cesji) wierzytelności;
 • Organizacja i przeprowadzanie procesu „closingu”, w tym przenoszenia zabezpieczeń na nowego wierzyciela (cesjonariusza).

Obsługa korporacyjna:

 • Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (przede wszystkim spółek kapitałowych), badania stanu prawnego przedsiębiorstw;
 • Podziały, połączenia, przekształcenia i likwidacje spółek;
 • Opracowywanie projektów aktów korporacyjnych (statuty, uchwały);
 • Pomoc prawna przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy;
 • Przygotowanie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;
 • Negocjowanie, przygotowywanie oraz weryfikowanie umów zawieranych w ramach działalności przedsiębiorstwa;
 • Doradztwo w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w tym pracowniczych - w kwestii umów menedżerskich.

W ofercie naszej Kancelarii znajdą Państwo także specjalistyczne szkolenia. Proponujemy w tym zakresie przeprowadzenie praktycznych sesji szkoleniowych dla przedsiębiorców odnośnie takich kwestii jak:

 • Prawne aspekty e-commerce;
 • Nowe prawo konsumenckie, a handel elektroniczny;
 • Wymogi prawne dotyczące strony internetowej;
 • Umowy cywilnoprawne w obrocie handlowym;
 • Umowa o przechowywanie danych w chmurze;
 • Bezpieczeństwo transakcji handlowych – zabezpieczenia wykonania umowy, zabezpieczenia  wierzytelności;
 • Problematyka zawierania umów (oferta, aukcja, negocjacje, forma czynności prawnej, konsekwencje jej niedochowania);
 • Umowy w obrocie międzynarodowym (prawo właściwe, jurysdykcja);
 • Prawne aspekty e-Administracji;
 • Jak zabezpieczyć najbliższą rodzinę przed ryzykiem związanym z działalnością gospodarczą członka rodziny?;
 • Identyfikacja podmiotów w obrocie elektronicznym (podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna aspekty prawne);
 • Problematyka świadczenia usług drogą elektroniczną (aspekty prawne);
 • Płatność drogą elektroniczną (pieniądz elektroniczny, bitcoin, ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych).