Logo
Strona główna

Partnerzy

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego. Jest ekspertem z zakresu dokumentów elektronicznych, identyfikacji elektronicznej (podpis elektroniczny) oraz metod uwierzytelniania.


Jest ekspertem Parlamentu Europejskiego w European Parliament's Artificial Intelligence Observatory (EPAIO) oraz członkiem Blockhaton Forum w European Union Intellectual Property Office (EUiPO).


Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.


Przewodniczy Radzie Naukowej Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa (konsorcjum UŚ, UW, UKSW, PW, UwB, UO, UWr, UŁ, PAN, AFM, MC, NASK). 


Jest Kierownikiem Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. 


Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia, był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 

dr Gabriela Bar

Entuzjastka nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem Sztucznej Inteligencji. Doświadczony ekspert w zakresie umów elektronicznych, e-commerce, aspektów prawnych wdrożeń systemów IT, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. 


Członkini Komitetu Prawnego IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) w projekcie IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems; członkini Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, Women in AI oraz AI4EU. 


Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego - odpowiada za wsparcie prawne zespołu projektowego w ramach wdrożenia Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories (Industry 4.0). Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Katowicach – zapewniający wsparcie prawne projektu Multi-Agent Systems for Pervasive Artificial Intelligence for assisting Humans in Modular Production Environments (Horizon 2020).


Radca prawny(wpis nr WR-2038 na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu), Partner Zarządzający, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne; absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

Radosław Kapułka

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą podmiotów działających na rynkach regulowanych - w szczególności na rynku energetycznym przedsiębiorstw przesyłowych. Orzeczenia wydawane w prowadzonych przez niego sprawach są publikowane w systemach informacji prawnej. Orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy w kilku z nich przyczyniły się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego.


Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu, co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń w postępowaniu sądowym.


Biegle włada językiem angielskim, w tym również angielskim prawniczym. Wielokrotnie doradzał podmiotom zagranicznym w zakresie związanym z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na rynku polskim.


Radca prawny (wpis nr WR-2146 na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

dr hab. Przemysław Polański

Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. W 2013 r. został wybrany przez Komisję Europejską do grona ekspertów, którzy będą zajmować się problematyką klauzul umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w doradztwie w zakresie negocjacji i treści umów z zakresu prawa IT, w tym umów wdrożeniowych i SLA, ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, baz danych, serwisów internetowych, niedozwolonych klauzul umownych, regulaminów, przetargów informatycznych oraz problematyki ochrony danych osobowych itp.

Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B).

Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: "Customary law of the Internet", wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 70 publikacji naukowych z obszaru prawa IT. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk.

Dariusz Szostek

Gabriela Bar

Radosław Kapułka

Zespół

Karolina Obuchowicz

Rafał Skibicki

Zespół

Justyna Dobrowolska

Elżbieta Walczak

Karolina Obuchowicz

Radca prawny z doświadczeniem zawodowym obejmującym zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.


Ponadto interesuje się regulacjami dotyczącymi praw człowieka i prawem własności intelektualnej. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, ukończyła również kurs rosyjskiego języka prawniczego.


Absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

Rafał Skibicki

Jego zainteresowania łączą się z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii. Specjalista z prawa umów, prawa autorskiego i ochrony prywatności. Brał udział w licznych projektach dotyczących wdrożenia instrumentów prawnych powiązanych z nowymi technologiami, wynikającymi z RODO, rozporządzenia eIDAS czy dyrektywy PSD2.


Prelegent na konferencjach międzynarodowych oraz krajowych, autor publikacji z prawa nowych technologii oraz PWI. Na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia z prawa prywatnego międzynarodowego oraz informatyki oraz baz danych dla prawników.


W Kancelarii zajmuje się obsługą klientów z sektora bankowego, IT oraz z zakresu nowych technologii. 


Doświadczenie zawodowe zdobywał, praktykując i pracując we wrocławskich kancelariach radcowskich zajmujących się prawem gospodarczym, ochroną konsumentów oraz ochroną danych osobowych.
Wielokrotny stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz dla najlepszych doktorantów. W latach 2016 – 2018 Prezes Naukowego Koła Cywilistów UWr, obecnie jego członek honorowy.

Biegle włada językiem angielskim.
Aplikant radcowski, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Justyna Dobrowolska

Aplikantka radcowska, absolwentka prawa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki. Oprócz prawnych aspektów współczesnej medycyny interesuje się prawem własności intelektualnej. Praktykę zdobywała m.in. w Sądach Rejonowych we Wrocławiu i Opolu.


W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim postępowaniami spornymi.


Biegle posługuje się językiem angielskim, ukończyła także kurs prawniczego języka angielskiego.

Elżbieta Walczak

Specjalista ds. administracyjnych i tworzenia baz danych. Asystent biurowy w Kancelarii. 


Zajmuje się bieżącą obsługą administracyjną, dba o biuro Kancelarii, korespondencję, terminy i kalendarze. 
 

Współpracownicy

dr hab. Przemysław Polański

Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. W 2013 r. został wybrany przez Komisję Europejską do grona ekspertów, którzy będą zajmować się problematyką klauzul umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w doradztwie w zakresie negocjacji i treści umów z zakresu prawa IT, w tym umów wdrożeniowych i SLA, ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, baz danych, serwisów internetowych, niedozwolonych klauzul umownych, regulaminów, przetargów informatycznych oraz problematyki ochrony danych osobowych itp.

Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B).

Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: "Customary law of the Internet", wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 70 publikacji naukowych z obszaru prawa IT. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk.

dr Adam Haręża

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z elektroniczną administracją publiczną (e-government).

Autor opinii i ekspertyz prawnych, sporządzanych głównie na zlecenie przedsiębiorców, a także - wielu prac naukowych (artykułów, studiów) opublikowanych w renomowanych polskich czasopismach prawniczych. Doktor nauk prawnych ze specjalizacją prawo administracyjne.

Trener szkoleń dla sędziów, pracowników administracji samorządowej oraz rządowej z zakresu elektronicznej administracji publicznej w Polsce, szeroko pojętego prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego

dr Edyta Konopczyńska

Specjalizuje się w prawie cywilnym, zagadnieniach z zakresu własności intelektualnej – autorka publikacji z zakresu zbiorowego zarządu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz dozwolonego użytku osobistego utworów publikowanych w czasopismach i renomowanych wydawnictwach prawniczych.


Posiada praktyczne wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń, obrotu wierzytelnościami, a także zagadnieniami związanymi z prawem wekslowym.
Posiada także doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych.


Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne.


W ramach działalności pro bono świadczy pomoc prawną organizacjom, których statutowym celem jest prawna ochrona zwierząt. Jest również autorką publikacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt.

prof. n. dr hab. Piotr Stec

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa dziedzictwa kulturowego. Zawodowo zajmuje się także komercjalizacją wyników badań naukowych i prawnymi aspektami obrotu dziełami sztuki.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego, własności intelektualnej, powiernictwa w prawie cywilnym. Prowadzi wykłady i szkolenia.

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO, Kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UO, członek rady naukowej „Acta Universitatis Danubius Iuridica”, „Edukacji Prawniczej” oraz rady programowej „Comparative Law Review”. Współredaktor kwartalnika „Prawo Mediów Elektronicznych.”

Suzana Zatoń

Radca prawny (wpis nr WR - 2652 na listę radców prawnych w OIRP we Wrocławiu). Jest prawnikiem o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa publicznego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych oraz prawa pomocy publicznej. Przez wiele lat pełniła funkcję członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, których głównym celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych oraz nowych technologii. Od 2016 roku jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. Pomocy Publicznej w działaniach Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Włada językiem angielskim, w tym również angielskim prawniczym.

prof. n. dr hab. Michał Bernaczyk

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Radca prawny (wpis na listę nr WR-2139). Ukończył aplikację radcowską w OIRP we Wrocławiu oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym doktoryzował się i habilitował. Wyróżniany i nagradzany konstytucjonalista, autor licznych monografii prawniczych oraz artykułów naukowych. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w dostępie do informacji i jej ochronie. Z jego wiedzy od lat korzystają Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - od producentów żywności na przemyśle zbrojeniowym skończywszy. Jest niekwestionowanym ekspertem w zakresie dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Wielokrotnie reprezentował obywateli, dziennikarzy oraz instytucje publiczne przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach dotyczących wolności słowa i dostępu do informacji publicznej.

dr hab. Przemysław Polański

dr Adam Haręża

dr Edyta Konopczyńska

prof. n. dr hab. Piotr Stec

Suzana Zatoń

prof. n. dr hab. Michał Bernaczyk