Logo
Strona główna

Partnerzy

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania.

Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości,.

Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

dr Gabriela Bar

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii (środki komunikacji elektronicznej, handel elektroniczny), prawie własności intelektualnej oraz prawie handlowym. Obsługuje przedsiębiorstwa internetowe, wykonuje audyty prawne serwisów internetowych i systemów informatycznych (także w języku angielskim). Jest specjalistką z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa prawnego informacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń, doradztwa związanego z nabywaniem portfeli wierzytelności i ich wyceną (badania due diligence), obrotu wierzytelnościami, w tym nabywania i obsługi wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne oraz przenoszenia zabezpieczeń na cesjonariusza.

Radca prawny, (wpis nr WR-2038 na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu),  Partner Zarządzający, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne; absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracownik i wykładowca w Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Radosław Kapułka

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie związane z obsługą podmiotów działających na rynkach regulowanych - w szczególności na rynku energetycznym przedsiębiorstw przesyłowych. Orzeczenia wydawane w prowadzonych przez niego sprawach są publikowane w systemach informacji prawnej. Orzeczenia wydane przez Sąd Najwyższy w kilku z nich przyczyniły się do ujednolicenia orzecznictwa w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wyceny wartości służebności przesyłu, co pozwala uniknąć kosztów związanych z przeszacowaniem roszczeń w postępowaniu sądowym.

Biegle włada językiem angielskim, w tym również angielskim prawniczym. Wielokrotnie doradzał podmiotom zagranicznym w zakresie związanym z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na rynku polskim.

Radca prawny (wpis nr WR-2146 na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu), absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

dr hab. Przemysław Polański

Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. W 2013 r. został wybrany przez Komisję Europejską do grona ekspertów, którzy będą zajmować się problematyką klauzul umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w doradztwie w zakresie negocjacji i treści umów z zakresu prawa IT, w tym umów wdrożeniowych i SLA, ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, baz danych, serwisów internetowych, niedozwolonych klauzul umownych, regulaminów, przetargów informatycznych oraz problematyki ochrony danych osobowych itp.

Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B).

Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: "Customary law of the Internet", wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 70 publikacji naukowych z obszaru prawa IT. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk.

Dariusz Szostek

Gabriela Bar

Radosław Kapułka

Zespół

Karolina Obuchowicz

Rafał Skibicki

Zespół

Justyna Dobrowolska

Karolina Obuchowicz

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych.

Ponadto interesuje się regulacjami dotyczącymi praw człowieka i prawem własności intelektualnej. Biegle posługuje się językiem angielskim i rosyjskim, ukończyła również kurs rosyjskiego języka prawniczego.

Aplikant radcowski, absolwentka Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Rafał Skibicki

Jego zainteresowania łączą się z szeroko pojętym prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał praktykując i pracując we wrocławskich kancelariach radcowskich zajmujących się prawem gospodarczym, ochroną konsumentów oraz ochroną danych osobowych. Wielokrotny stypendysta stypendium rektora dla najlepszych studentów. W latach 2016 – 2018 Prezes Naukowego Koła Cywilistów UWr. Biegle włada językiem angielskim.

Asystent Radcy Prawnego, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Justyna Dobrowolska

Absolwentka prawa Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kontynuuje kształcenie na Studiach Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki. Oprócz prawnych aspektów współczesnej medycyny interesuje się prawem własności intelektualnej i planuje rozpoczęcie aplikacji radcowskiej. Praktykę zdobywała m.in. w Sądach Rejonowych we Wrocławiu i Opolu.

Asystentka Radcy Prawnego, biegle posługuje się językiem angielskim, ukończyła także kurs prawniczego języka angielskiego.

Współpracownicy

dr hab. Przemysław Polański

Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. W 2013 r. został wybrany przez Komisję Europejską do grona ekspertów, którzy będą zajmować się problematyką klauzul umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze.

Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w doradztwie w zakresie negocjacji i treści umów z zakresu prawa IT, w tym umów wdrożeniowych i SLA, ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, baz danych, serwisów internetowych, niedozwolonych klauzul umownych, regulaminów, przetargów informatycznych oraz problematyki ochrony danych osobowych itp.

Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B).

Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: "Customary law of the Internet", wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 70 publikacji naukowych z obszaru prawa IT. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk.

dr Adam Haręża

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z elektroniczną administracją publiczną (e-government).

Autor opinii i ekspertyz prawnych, sporządzanych głównie na zlecenie przedsiębiorców, a także - wielu prac naukowych (artykułów, studiów) opublikowanych w renomowanych polskich czasopismach prawniczych. Doktor nauk prawnych ze specjalizacją prawo administracyjne.

Trener szkoleń dla sędziów, pracowników administracji samorządowej oraz rządowej z zakresu elektronicznej administracji publicznej w Polsce, szeroko pojętego prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego

Katarzyna Kubiak

Od 2011 roku zawodowo zajmuje się zamówieniami publicznym. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu odwołań i odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (oraz reprezentacji stron w postępowaniach przed nią).

W ramach dotychczasowego zatrudnienia zajmowała się świadczeniem bieżącej pomocy prawnej z zakresu branży IT i budowlanej, w tym obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych (Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Rzeszów, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, jednostek samorządu terytorialnego i spółek z udziałem Skarbu Państwa jak: Warszawska Kolej Dojazdowa) oraz obsługą prawną wykonawców.

Adwokat, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

prof. n. dr hab. Piotr Stec

Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa dziedzictwa kulturowego. Zawodowo zajmuje się także komercjalizacją wyników badań naukowych i prawnymi aspektami obrotu dziełami sztuki.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa prywatnego, własności intelektualnej, powiernictwa w prawie cywilnym. Prowadzi wykłady i szkolenia.

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO, Kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UO, członek rady naukowej „Acta Universitatis Danubius Iuridica”, „Edukacji Prawniczej” oraz rady programowej „Comparative Law Review”. Współredaktor kwartalnika „Prawo Mediów Elektronicznych.”

Suzana Zatoń

Radca prawny (wpis nr WR - 2652 na listę radców prawnych w OIRP we Wrocławiu). Jest prawnikiem o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów publicznych oraz przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa publicznego gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa finansów publicznych, prawa zamówień publicznych oraz prawa pomocy publicznej. Przez wiele lat pełniła funkcję członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, których głównym celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych oraz nowych technologii. Od 2016 roku jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. Pomocy Publicznej w działaniach Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości przy Stowarzyszeniu Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Włada językiem angielskim, w tym również angielskim prawniczym.

prof. n. dr hab. Michał Bernaczyk

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Radca prawny (wpis na listę nr WR-2139). Ukończył aplikację radcowską w OIRP we Wrocławiu oraz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym doktoryzował się i habilitował. Wyróżniany i nagradzany konstytucjonalista, autor licznych monografii prawniczych oraz artykułów naukowych. Pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w dostępie do informacji i jej ochronie. Z jego wiedzy od lat korzystają Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowie kierujący działami administracji rządowej, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - od producentów żywności na przemyśle zbrojeniowym skończywszy. Jest niekwestionowanym ekspertem w zakresie dostępu do informacji publicznej w Polsce i na świecie oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Wielokrotnie reprezentował obywateli, dziennikarzy oraz instytucje publiczne przed sądami cywilnymi, administracyjnymi oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach dotyczących wolności słowa i dostępu do informacji publicznej.

dr hab. Przemysław Polański

dr Adam Haręża

Katarzyna Kubiak

prof. n. dr hab. Piotr Stec

Suzana Zatoń

prof. n. dr hab. Michał Bernaczyk